Tagovi

Javno saopštenje Inicijative nezavisne kulturne scene Novog Sada

Javno saopštenje Inicijative nezavisne kulturne scene Novog Sada

i poziv Gradu na sazivanje javnih rasprava

povodom konkursa za projekte u kulturi 2017. godine

 

 

  1. jun 2017. godine

 

 

Na konferenciji za novinare održanoj 1. juna 2017. godine u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu, Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada je uputila javni poziv Gradskoj upravi za kulturu i Članu gradskog veća za kulturu, Daliboru Rožiću, da sazovu javne rasprave na temu rezultata konkursa i konkursnih procedura, povodom nedavno objavljenih rezultata konkursa za projekte u kulturi.

 

Upućivanje javnog poziva je u skladu sa dogovorom i obećanjem koje je rezultat političke volje predstavnika grada da sprovedu mere poboljšanja uslova rada u oblasti kulturnog stvaralaštva u skladu sa principima participativnosti i transparentnosti, postavljenih Strategijom kulturnog razvoja grada u periodu od 2016-2026. U tom smislu, Inicijativa smatra da političku volju treba negovati i neprestano je prizivati u procesima pregovora i saradnje. Pomenuto obećanje nikako nije privatno, već je rezultat javnih razgovora i susreta kojima je i postignuto aktivno uključivanje Inicijative i u kulturnu politiku koju sprovodi Grad.

 

Na konferenciji za novinare, svoje iskustvo rada u jednoj od komisija iznela je Milica Pekić, predsednica komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi iz oblasti savremenog stvaralaštva – Savremeno-umetničke, istraživačke i edukativne delatnosti, takođe i jedna od osnivačica Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije sa kojom Inicijativa uspešno sarađuje i koju je, upravo zbog iskustva rada na nezavisnoj kulturnoj sceni predložila za člana komisije. Ona je skrenula pažnju na postupke koje je sprovodila komisija u kojoj je delovala i koji obezbeđuju veću transparentnosti u procesu donošenja odluka, kao i objektivnost u ocenjivanju projekata. Ovaj proces se tiče modela bodovanja u kojem svaki član komisije nezavisno i samostalno ocenjuje projekte po uspostavljenim kriterijumima, a potom se zbrajanjem ocena formira ukupno bodovno stanje projekta, te i rang lista projekata u skladu sa kojom se distribuiraju raspoloživa sredstva.

 

Takođe je skrenula pažnju na probleme u postojećim procedurama, a koje se tiču: nejasno definisanih tematskih celina u oblasti savremenog stvaralaštva, nestandardizovanih procedura u radu komisija, zatim modela objavljivanja rezultata koji ne sugeriše metod rada i kriterijume, kao i disproporcije u namenjenim finansijskim sredstvima po budžetskim linijama, i disproporcije u raspolozivom budžetu po tematskim oblastima.

 

U tom smislu, sugerisani su predlozi za unapređenje rada koji bi vodili većoj demokratizaciji konkursnog postupka, očuvanju integriteta komisija i autonomnosti njihovog rada, većem učešću korisnika u procesu donošenja odluka posebno u vezi sa distribucijom javnih budžetskih sredstava, većoj transparentnosti celog procesa i boljoj komunikaciji Gradske uprave kao servisa građana sa svim akterima u polju kulture. Predsednica ove komisije je takođe pozvala Grad i članove ostalih komisija u oblasti savremenog stvaralaštva da se obrate javnosti javnim obrazlaganjem svojih odluka na način na koji je Inicijativa pozvala javnost da se uključi u javne rasprave, kako bi se stekao celokupan uvid u rad komisija, a radi budućeg zajedničkog rada na poboljšanju sprovođenja konkursnih procedura na javan, demokratski i transparentan način.

 

Članovi Inicijative, Ozren Lazić (Omladinski centar CK13) i Branka Ćurčić (Grupa za konceptualnu politiku), podsetili su da Inicijativa od prošlog proleća, kada je iznela svoje zahteve povodom nepovoljnih uslova rada i kada je svojim javnim delovanjem kao odgovorom na te uslove formirana, vodi aktivnu kulturnu politiku. Inicijativa je svojim sugestijama aktivno učestvovala u procesu pisanja Strategije kulturnog razvoja, a na temelju dogovora i obećanja, Inicijativa je putem svog delegata učestvovala i u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana. Ovakvo učešće je bilo moguće postići zahvaljujući nepartijskoj politici nevladinog sektora koju Inicijativa razvija i koja se tiče afirmacije nezavisnih udruženja građana kao ravnopravnih učesnika u kulturnoj politici. Skrenuta je pažnja da se politika Inicijative ne iscrpljuje niti počiva isključivo u učešću u procesima koje grad prepoznaje (Strategija i Akcioni plan), već je taj proces instrument za osnaživanje rada nezavisnih aktera u kulturi kako bi svojim delovanjem mogli da obavežu Upravu na odluke koje bi bile donešene zahvaljujući ovim instrumentima. Stoga, delovanje Inicijative počiva pre svega na opreznoj distanci od gradske politike i na uvidu da se ona ne može niti treba izjednačiti sa politikom Inicijative. Uz ovakav stav, Inicijativa nastavlja započete pregovore i saradnju sa Gradskom upravom za kulturu i Članom veća za kulturu, i dalje insitirajući na rešavanju problema sa kojima se nezavisni akteri u kulturi suočavaju što predstavlja okosnicu rada Inicijative.

 

Pozivom Gradskoj upravi za kulturu i Članu veća da sazovu javnu raspravu povodom konkursa članice Inicijative žele dodatno da doprinesu donošenju i realizaciji Akcionog plana, i da na taj način istovremeno naprave uvod u buduće Forume za kulturu na kojima će akteri u kulturi imati priliku da se direktno uključe u procese razvoja kulturne politike (preko Akcionog plana i Strategije razvoja). U tom smislu, ovaj javni poziv treba tumačiti i kao poziv svim akterima u kulturi da se uključe u razvoj i implementaciju kulturne politike Grada. Stoga je važno da se Akcioni plan što pre usvoji, na šta takođe Inicijativa poziva i ohrabruje Gradsku upravu za kulturu i Člana veća za kulturu.

 

 

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada

Podeli na:

facebook twitter