Naša samouprava

Bistrionica “Solidarnost ili upravljanje?” (skraćeni audio prilog)

Naša samouprava

Audio zapis sa Bistrionice održane 19. decembra 2017. godine u Omladinskom centru CK13 na temu “Solidarnost ili upravljanje?”

Bistrionica je zamišljena kao prostor u kojem se slobodno diskutuje o temama od važnosti za društvo, na otvoren način, uz poštovanje kulture dijaloga, a prevashodni cilj je razmena mišljenja. Cilj je da svi koji dođu ravnopravno učestvuju u razgovoru.

Bistrionice su deo projekta “Naša samouprava”, u okviru kojeg se bavimo animiranjem građana za aktivno učešće u lokalnoj samoupravi i zagovaranjem prava na autonomno odlučivanje o lokalnim pitanjma, kao jednog od osnovnih preduslova demokratizacije društva.