Svakodnevno je političko

Online zbornik “O čemu i zašto brinemo”

NG objava ginko

Konferencija “O čemu i zašto brinemo? Politika, ekonomija i etika brige u svetlu pandemije COVID-19” održana je 13, 14. i 15. oktobra 2020. godine u okviru programa “Svakodnevno je političko” Omladinskog centra CK13. Konferencija je okupila 10 sagovornika_ca koji su iz različitih područja znanja i iskustva i iz tri problemske perspektive – politika, ekonomija, etika – ponudili analizu i kritiku situacije u kojoj se nalazimo i moguće odgovore na nju.

Priređivanjem ovog zbornika želimo da podsetimo sebe na razmišljanja izložena tokom konferencije koja su ukazala na mogućnosti drugačijeg razumevanja i rešavanja krize, ili, zapravo, transformacije redovnog stanja i poretka koje je pandemija COVID-19 učinila vidljivijim. “Iznenadna” kriza još uvek traje, i svrha zbornika nije u obezbeđivanju dugoročnog traga prošlog događaja, već u nameri da se ‘iznenadno’ i ‘krizno’ rasvetle kao pripadajuće društvenoj strukturi, i da pomogne da naša refleksija o stvarnosti koja nam se događa i u kojoj učestvujemo bude politička, odnosno, aktivna, obzirna i odgovorna.  

Aktuelni podaci koji realnost krize kvantifikuju prema “pojmljivim” parametrima ukazuju ustvari na razmere nepojmljivog:

Broj ljudi u svetu kod kojih je potvrđena zaraza virusom COVID-19 je 148 miliona; više od 3 miliona ljudi je umrlo od virusa; najmanje 17000 zdravstvenih radnika je tokom prve godine pandemije umrlo je od COVID-19; između 115–125 miliona ljudi gurnuto je u krajnje siromaštvo; oko 10 miliona devojčica se nalaze u riziku od ranog braka zbog pandemije; usluge podrške rodno zasnovanom nasilju zabeležile su petostruko povećanje obraćanja za pomoć; oko 90% učenika širom sveta nije u mogućnosti da pohađaju školu; globalna ekonomija je doživela najveći udar od vremena Drugog svetskog rata sa dosadašnjim i projektovanim gubicima koji se procenjuju u desetinama triliona američkih dolara.

Navedeni parametri ukazuju da je trenutna globalna kriza ustvari kriza svojstvena našim društvima, državama i ekonomijama koje u situaciji političke, ekonomske i ekološke nestabilnosti i neizvesnosti – koje je pandemija virusa COVID-19 otkrila do bolne očiglednosti – reaguju prvenstveno interesom održivosti postojećeg sistema i odnosa moći u društvu.

Suočavanje sa situacijom društvene i biološke ugroženosti i neizvesnosti ogolila je našu ranjivost koja se ispoljava u zabrinutosti. Međutim, budući da održivost i dominacija vladajućih državnih i ekonomskih sistema počiva na negiranju i potiskivanju ranjivosti kao simptoma društvene patnje, interes brige ostaje nepoželjan u vladajućim praksama. No, upravo je odatle briga bila prepoznata i afirmisana kao radikalna i subverzivna politička praksa. I upravo perspektiva brige u kontekstu pandemije nas upućuje na radikalno drugačija mišljenja i prakse koje ne korespondiraju ili su kritički nastrojene prema vladajućim uverenjima i praksama, državi i logici prakse državnih institucija, vlasti i interesima vlasti, ekonomskom sistemu eksploatacije, dominantnim ekspertizama i nedijaloškom mišljenju i tumačenju krize. Odatle je naš poziv sagovornicima na konferenciji bio da nam pomognu u prepoznavanju globalne uvezanosti naših ranjivosti i sopstvenog osećaja zabrinutosti kao autentičnog odgovara samog života, i da nam uvidima iz različitih teorija i praksi brižnosti pomognu da taj osećaj prihvatimo, artikulišemo i razvijemo kao političko delovanje u pravcu drugačijeg odnošenja prema sebi, drugome i svetu.  

Imajući u vidu kompleksnu strukturu krize, a videći brigu kao princip radikalno drugačijeg odnosa, izlaganja na konferenciji su bila podeljena u tri problemska okvira u svrhu tematizovanja političkih, ekonomskih i etičkih aspekata krize i mogućih odnosa brižnosti u današnjoj situaciji. Pored izlaganja na konferenciji, sadržaju zbornika pridružujemo i prevode tekstova koji iz perspektive ekološke kritike dodatno problematizuju “krizu” ukazivanjem da nasilje i ekstremizam ne pripadaju registru vanrednih okolnosti, već da su latentno ili manifestno prisutni u strukturi društvene svakodnevice, i da svi mi na sasvim određen način i svakodnevno učestvujemo u njihovoj reprodukciji. Dok osećamo zabrinutost spram nepojmljive neizvesnosti, pitanjem O čemu i zašto brinemo? želimo da otvorimo pitanje o strukturi svakodnevnog života i otkrijemo/kreiramo pukotine u njoj kao prostore novih i drugačijih mogućnosti.

Publikaciju možete preuzeti na ovom linku.