Naša samouprava

Otvoreno pismo gradonačelniku Novog Sada, Milošu Vučeviću

Ne damo livadicu

Gradonačelniku Grada Novog Sada, Milošu Vučeviću
Predsedniku Skupštine Grada Novog Sada, Zdravku Jelušiću
Članici Gradskog veća za urbanizam i zaštitu životne sredine, Miri Radenović,
v.d. načelniku Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove, Dejanu Mihajloviću,
v.d. načelniku Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije, Dejanu Mandiću
v.d. načelnici Gradske uprave za zaštitu životne sredine, Tatjani Kašić

Poštovani gradonačelniče,

Obraćamo Vam se ovim otvorenim pismom kao Građanska inicijativa „Ne damo Livadicu!“ koja je
formirana sa ciljem da se sačuva postojeća zelena površina na uglu ulica Kisačke i Jovana Subotića u
Novom Sadu, a čije su otuđenje i dalja komercijalna eksploatacija, odnosno, izgradnja osmospratnog
stambeno-poslovnog objekta, predviđeni predloženim izmenama Plana detaljne regulacije blokova oko ulice Vojvode Bojovića u Novom Sadu.

Razumevajući da su dalji rast i razvoj grada uslovljeni širokom mrežom društveno-ekonomskih faktora i okolnosti, smatramo da je staranje o javnom interesu i zajedničkim dobrima jednako važan ili čak presudan faktor u procesu planiranja i realizacije globalne slike Novog Sada kao održivog grada. U skladu sa tim, unapređenje uslova života i zdravlja svih građana, pa, prema tome, i zaštita i unapređenje životne sredine jedna je od primarnih obaveza nosioca javnih funkcija.

S obzirom na Vaše opredeljenje za održivi razvoj Novog Sada, gde se održivost grada shvata kao
kreativan proces uspostavljanja ravnoteže između prirodnih resursa i urbanih funkcija grada u
partnerskom odnosu svih interesnih grupa u gradu, smatramo da bi prostorno i urbanističko planiranje, kao instrument za ostvarivanje prava čoveka na život i rad u zdravoj životnoj sredini, trebalo da se razvija u smeru obezbeđivanja uslova za očuvanje i unapređenje postojećih i planiranje novih zelenih površina kao integralnog dela infrastrukture grada.

U Novom Sadu koji je nekada imao 40 procenata zelenih površina, sada je manje od 5 procenata, što je u suprotnosti sa odlukom Evropske komisije za zaštitu životne sredine po kojoj propisani procenat zelenih površina u urbanim sredinama iznosi 25%, u suprotnosti sa Strategijom održivog razvoja Grada Novog Sada i Generalnim planom Grada Novog Sada do 2021. godine.

Smanjenje procenta zelenih površina na teritoriji Novog Sada posledica je povećanja površina pod
stambeno-poslovnim objektima sa betonskom okolinom iako zakonski propisi obavezuju čak 30
procenata zelene okoline. Podizanje novih zgrada na slobodnim lokacijama i promene namena, logičan je cilj velikog ekonomskog pritiska na građevinsko zemljište, koji se ne može osporiti. Međutim, pošto je priroda grada javna, mi smo, u duhu demokratije i svojih građanskih prava, zainteresovani i zabrinuti za kvalitet i izgled svog okruženja.

Rotkvariju, jedan od najstarijih delova grada Novog Sada, poslednjih osamnaest godina odlikuju intezivne urbanističke i socijalne promene. Na placevima nekadašnjih porodičnih prizemnih kuća sa dvorištima i baštama zidaju se višespratne zgrade sa uskim fasadama, malim dvorištima, bez parkinga i javnih i zelenih površina za odmor, susrete, socijalizaciju, rekreaciju i ostale zajedničke, društvene aktivnosti, što za posledicu ima smanjenje kvaliteta života građana, povećanje zagađenja, buke i saobra ćajnih gužvi, posebno na lokaciji ulice Jovana Subotića koja je već godinama saobraćajno usko grlo i jedna od ekoloških crnih tačaka u gradu. Novi urbanistički standardi gradnje nisu uzeli u obzir ni zaštitu graditeljskog i kulturnog nasleđa, što je dovelo do toga da stihijska stambena gradnja nepovratno devastira prostor Rotkvarije.

Takođe, dinamični procesi urbanizacije i rast procenta površina pod stambeno-poslovnim objektima na račun zelenih površina u direktnoj su suprotnosti sa savremenom praksom adaptacije gradova na klimatske promene.

Grad Novi Sad će sledeći evropsku politiku, zakone, kao i pozitivna iskustva gradova širom sveta, morati da u svojim strategijama, planovima, kao i u praksi implementira realizaciju zelene infrastrukture kao efkasne preventivne mere u borbi sa klimatskim promenama, već usvajanjem Zakona o klimatskim promenema Republike Srbije koje se najavljuje za drugi kvartal 2018. godine.

Iz navedenih razloga, Građanska inicijativa „Ne damo Livadicu!“ predlaže:
1. Odbacivanje urbanističkog predloga u nacrtu plana detaljne regulacije blokova oko ulice Vojvode
Bojovića u Novom Sadu kojim se predviđa izgradnja višespratnog stambeno-poslovnog objekta na
mestu postojeće zelene površine;
2. Izmenu Plana detaljne regulacije blokova oko ulice Vojvode Bojovića u Novom Sadu koja će uvažiti
potrebe i interese građana i predložiti rešenje u smeru očuvanja i unapređenja javnih i zelenih
površina;
3. Prenamenu gradskog građevinskog zemljišta u javnu zelenu površinu.

Molimo Vas da ovo javno obraćanje shvatite kao doprinos javnoj raspravi i da ga u tom duhu učinite
dostupnim na sajtu Grada Novog Sada, kao i da, u saradnji sa angažovanim znanjem i građanima Novog Sada pronađete nove modele koji će omogućiti održivi razvoj svih gradskih sredina uz izbegavanje daljeg stvaranja ekoloških konflikata između privrednih aktivnosti, saobraćaja, stanovanja, javnih zelenih površina i zaštićenih dobara.

S poštovanjem,
Građanska inicijativa “Ne damo livadicu!”

U Novom Sadu, na Dan pobede nad fašizmom, 9. maja 2018. godine