Aktuelno Svakodnevno je političko

Seminar alternativnih politika “Prekarni stambeni statusi i alternativni modeli stanovanja”

Seminar stanovanje cover

Pozivamo vas da se prijavite za učešće na seminaru alternativnih politika “Prekarni stambeni statusi i alternativni modeli stanovanja”, koji će se održati 8. i 9. maja u prostorijama Omladinskog centra CK13.

Dobrodošli su svi koji se suočavaju sa stambenim problemima i izazovima, srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposleni, zainteresovani za promišljanje i izgradnju društvenih alternativa.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti klikom na sledeći link.

Rok za podnošenje prijava je utorak, 4. maj u ponoć.

Agenda će biti dostavljena polaznicima seminara putem e-mail adrese.

Seminar je besplatan, a radni materijal, ručak i osveženje su obezbeđeni.

O SEMINARU

U Srbiji je stanovanje od kolektivne (tokom perioda socijalističkog samoupravljanja nakon II svetskog rata) strateški transformisano u individualnu odgovornost (od 90-tih godina nadalje), te je ostvarivanje jedne od najosnovnijih ljudskih potreba svedeno na dve mogućnosti – porodični model rešavanja kroz nasledstvo ili višegeneracijsko domaćinstvo, sa jedne, ili tržišni model kroz individualni zakup ili kupovinu stana po cenama koje nisu usklađene sa prihodima većine. Podršku tome daje i dominantni narativ koji depolitizuje stanovanje, smešta ga isključivo u ekonomsku sferu, te se pitanje beskućništva, deložacija iz jedinog stana, prenaseljenosti stanova, neformalnih naselja uzimaju kao manifestacije “prirodne” ekonomske logike i individualnog neuspeha, a ne kao proizvod strukturnih činilaca, odnosno arbitrarnog društvenog dogovora, zakona i institucija. Dodatno, sa trendom deregulacije i fleksibilizacije rada, samo se intenzivira i širi prekarnost u oblasti stanovanja. 

Premda nedostatna, raspoloživa statistika alarmantno ukazuje na to da se stambene nejednakosti drastično uvećavaju – dok sve više ljudi živi u prenaseljenim stanovima, istovremeno je i sve više onih koji u vlasništvu imaju nekoliko stanova; dok je sve manje onih koji mogu da kupuju stanove, sve se više stanova kupuje i prodaje; prostorna distribucija cena stanovanja čini da su određenim grupama stanovništva potpuno nedostupni čitavi delovi gradova. 

Otpor ovakvoj situaciji u Srbiji pre svega pružaju samoorganizovani aktivisti i aktivistkinje, bilo da se okupljaju da spreče iseljenja, razvijaju neprofitne modele stanovanja, pokušavaju da politizuju stanovanje kroz posebne slučajeve stambene isključenosti, itd. Ovaj seminar pokušaj je da se podele znanja i iskustva o prekarnim stambenim statusima u lokalnom kontekstu i mogućim oblicima alternativnog adekvatnog, priuštivog stanovanja za sve, te da se kroz zajedničko promišljanje formulišu dalje moguće trase akcije, kako kroz vaninstitucionalnu, tako i institucionalnu borbu.

……………………

Program

Subota, 8. maj 2021.

11.00 – 18.00
Prekarni stambeni statusi – kako definišemo prekarno stanovanje, a kako priuštivo, adekvatno i sigurno stanovanje?
Stambena isključenost u Srbiji – razmera problema 
Vaninstitucionalna rešenja – globalni primeri i relevantni regulatorni okvir u lokalnom kontekstu
Institucionalna rešenja – globalni primeri i relevantni regulatorni okvir u lokalnom kontekstu

Nedelja, 9. maj 2021.

11.00 – 15.00
Sinteza i konkretizacija – planiranje mogućih lokalnih akcija u smeru obezbeđivanja privremenog hitnog smeštaja i dugoročnog održivog priuštivog stanovanja (zajednički rad)

……………………. 

Seminar vode članovi Pokreta za stambenu jednakost (www.stambenipokret.rs), koji su inicirali Ko gradi grad, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Združena akcija Krov nad glavom, Ministarstvo prostora i Hausing centar. Pokret se bori za adekvatno, sigurno i priuštivo stanovanje za sve, bez obzira na rod, etničku pripadnost, imovinsko stanje, državljanstvo ili bilo koju drugu kategoriju pripadnosti.

Ana Džokić, arhitektica i članica kolektiva Ko gradi grad i stambene zadruge Pametnija zgrada iz Beograda, aktivna je u Evropskoj zadruzi MOBA Housing SCE koja okuplja pionirske stambene zadruge iz centralne i jugoistočne Evrope. Od 2000. godine deluje kroz prostornu praksu STEALTH.unlimited (Beograd/Roterdam).

Danilo Ćurčić je pravnik i aktivista udruženja A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava koje se bavi pružanjem pravne podrške za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje i pitanjima diskriminacije u oblasti stanovanja i drugih socijalnih prava. 

Jovana Timotijević je arhitektica i članica kolektiva Ministarstvo prostora, koji se bavi istraživanjem i obrazovanjem u oblasti demokratizacije urbanističkog planiranja, zajedničkog upravljanja prostornim resursima u javnoj svojini i prava na stanovanje.

——————

Seminar se organizuje u okviru programa “Svakodnevno je političko” uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija i Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy) iz Vašingtona, USA.

Rad Omladinskog centra CK13 je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.