Aktuelno Svakodnevno je političko

Seminar alternativnih politika “Beskućništvo u tranziciji”

Seminar 7 cover

Omladinski centar CK13 vas poziva da se prijavite za učešće na seminaru “Beskućništvo u tranziciji” koji će se održati 5. i 6. septembra 2020. u prostorijama Omladinskog centra CK13.

Dobrodošli su srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposleni, zainteresovani za promišljanje i izgradnju društvenih alternativa.

Prednost će imati mladi do 30 godina, a odabir će se vršiti na temelju motivacije, obrazloženju prijave i korisnosti seminara za prijavljene.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti klikom na sledeći link.

Rok za podnošenje prijave je sreda, 2. septembar.

Seminar je besplatan, a radni materijal, ručak i osveženje su obezbeđeni.

O seminaru:
Za razliku od ranijih perspektiva koje su bekućništvo razumele kao lični izbor asocijalnih pojedinaca savremena razmatranja beskućništvo konceptualizuju kao jedan od ekstremnih vidova socijalne isključenosti i društvene marginalizacije, kompleksan rezultat delovanja individualnih i strukturalnih činilaca koji rezultiraju ugrožavanjem osnovnih ljudskih prava.

Budući posredovano društvenim faktorima, beskućništvo se u Srbiji, kao i u drugim zemljama istočne Evrope koje su prolazile kroz slične procese društvene transformacije – menja i prolazi kroz svojevrsnu tranziciju. Socijalni profil lica u situaciji beskućništva u Srbiji, uzroci, i dinamika beskućništva se usložnjavaju. Međutim, i dalje preovlađuje arhaični humanitarni diskurs beskućništva čija je perspektiva patronizirajuća i pasivizirajuća. Postojeća zakonska regulativa koja predstavlja temelj realnih politika, ali i okvir praktičnog rada sistema socijalne zaštite, još uvek se zasniva pretežno na socijalno-patološkom pristupu koji ne sagledava strukturalne determinizme beskućništva, već im pretpostavlja individualna patološka ponašanja. Ovo povratno ograničava mogućnosti sistema da sagleda beskućništvo iz nove vizure, odnosno da ponudi nove odgovore na izazove savremenog tzv. tranzicionog beskućništva.

Seminar nastoji da izloži slojevitu perspektivu činilaca koji generišu beskućništvo u našem društvu i učesnike upozna sa osnovnim problemima u ostvarivanju prava na pristup adekvatnom i dostojanstvom stanovanju. Cilj seminara je da opremi učesnike znanjima potrebnim za bolje razumevanje ovog složenog fenomena, ali i da ih motiviše za aktivističko delovanje u pravcu podrške licima u ovoj situaciji, kao i zagovaranje efikasnijih preventivnih mehanizama.

PROGRAM

SUBOTA | 5. septembar | 10.00-16.00h

Konceptualni okvir beskućništva
Razumevanje beskućništva u Srbiji
Profil lica u situaciji beskućništva i uzroci beskućništva u Srbiji
Pravni i strateški okvir prevencije i odgovora na beskućništvo u Srbiji
Iskustva i etičke dileme u istraživanju beskućništva

NEDELJA | 6. septembar | 10.00-13.30h

Socijalna zaštita i beskućništvo u Srbiji
Stambena politika i beskućništvo u Srbiji
Fokusirana rešenja za smanjenje i prevenciju beskućništva

Seminar vodi Milena Timotijević, sociološkinja, doktorantkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Angažovana u oblasti socijalne zaštite četrnaest godina kroz rad u lokalnim, međunarodnim i donatorskim organizacijama, od čega značajan deo u oblasti socijalnog stanovanja, beskućništva i stambene isključenosti. Autorka je više radova i istraživanja na ovu i srodne teme, i trenerica za više programa obuke. Fokus njenog interesovanja su socijalna zaštita žena, dece i marginalizovanih grupa, rod, socijalna pravda.

——————-
Ovaj seminar se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji su podržali Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.